2021 LP & UP Finals Page

2020 LP & UP Finals Page

2019 LP & UP Finals Page

2018 LP & UP Finals Page

2017 LP & UP Finals Page

2016 LP & UP Finals Page

2015 LP & UP Finals Page

2014 LP & UP Finals Page

2013 LP & UP Finals Page

2012 LP & UP Finals Page

2011 LP & UP Finals Page

2009 LP & UP Finals Page

2008 LP Regional ResultsFinals QualifiersFinals Results
2008 UP Finals Results

2007 LP Regional ResultsFinals QualifiersFinals Results
2007 UP Finals Results

2006 LP Regional ResultsFinals Qualifiers | Finals Results
2006 UP Finals Results

2005 LP Regional Results | Finals QualifiersFinals Results
2005 UP Finals Results

2004 LP  Regional ResultsFinals QualifiersFinals Results
2004 UP Boys Final Results D1D2 | D3
2004 UP Girls Final Results  D1D2D3  

2003 LP Regional ResultsFinals Results
2003 UP Finals Results

2002 LP Finals Results
2002 UP Finals Results

2001 LP Final Results
2001 UP Final Results

2000 LP Final Results
2000 UP Boys Division 123
2000 UP Girls Division 123


BOYS
1999 LP Class ABCD
1999 UP Class ABCD
1998 LP Class ABCD
1998 UP Class ABCD
1997 LP Class ABCD
1997 LP Class BCD
1997 UP Class ABCD
1996 LP  Class BCD
1996 UP Class ABCD
1995 LP  Class ABCD
1995 UP Class ABCD
1994 LP  Class ABD
1994 UP Class D
1993 LP  Class D
1993 UP Class D
1992 LP  Class D
1992 UP Class D
1991 LP  Class D
1991 UP Class D
1990 LP  Class D
1990 UP Class D
1989 LP  Class D
1989 UP Class D
1988 LP  Class D
1988 UP Class D
1987 LP  Class D
1987 UP Class D
1986 LP  Class D
1986 UP Class D
1985 LP  Class D
1985 UP Class D
1984 LP  Class D
1984 UP Class D
1983 LP  Class D
1983 UP Class D
1982 LP  Class D
1982 UP Class D
1981 LP  Class D
1981 UP Class D
1980 LP  Class D
1980 UP Class D
1979 LP  Class D
1979 UP Class D
1978 LP  Class D
1978 UP Class D
1977 LP  Class D
1977 UP Class D
 
GIRLS
1999 LP  Class ABCD
1999 UP Class A-BCD
1998 LP  Class ABCD
1998 UP Class A-BCD
1997 LP  Class ABCD
1997 LP  Class D
1997 UP Class D
1996 LP  Class D
1996 UP Class D
1995 LP  Class | D 
1995 UP Class D
1994 LP  Class D
1994 UP Class D
1993 LP  Class D
1993 UP Class D
1992 LP  Class D
1992 UP Class D
1991 LP  Class D
1991 UP Class D
1990 LP  Class D
1990 UP Class D
1989 LP  Class D
1989 UP Class D
1988 LP  Class | C D
1988 UP Class D
1987 LP  Class D
1987 UP Class D
1986 LP  Class D
1986 UP Class D
1985 LP  Class D
1985 UP Class D
1984 LP  Class D
1984 UP Class D
1983 LP  Class D
1983 UP Class D
1982 LP  Class D
1982 UP Class D
1981 LP  Class D
1981 UP Class D
1980 LP  Class D
1980 UP Class D
1979 LP  Class D
1979 UP Class Open
1978 Class Open